animaru Hyena
Link to animaru Hippopotamus
Hippopotamus
Link to animaru Impala
Impala

Hyena

Crocuta crocuta