animaru Pheasant
Link to animaru Sheep
Sheep
Link to animaru Ginger Tom
Ginger Tom

Pheasant

Phasianus colchicus